Regulamin e-Faktur

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Kampol Logistyka Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi „e-faktura” zwanej dalej USŁUGĄ.
 2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o VAT w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej zwanej dalej USTAWĄ.
 3. Usługodawcą świadczącym opisane usługi drogą elektroniczną jest Kampol Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Źródłach.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej Kampol Logistyka Sp. z o.o.
 5. Każdy klient korzystający z usługi e-faktury zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem udzieleniem zgody i rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz przestrzegania jego postanowień.
Opis i warunki świadczenia Usługi
 1. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez Kampol Logistyka Sp. z o.o.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez Partnera „Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” . Powyższa zgoda zostaje złożona poprzez zaznaczenie odpowiedniego "checkboxa" podczas rejestracji w sklepie firmy Kampol Logistyka Sp. z o.o.
 3. Faktura elektroniczna jest plikiem o formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralności jej treści.
 4. Powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej wysyłane jest na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest moment wysłania do Partnera powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej w systemie Kampol Logistyka Sp. z o.o.
 6. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Partner zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w Ustawie.
Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z Usługi
 1. Zmiany adresu e-mali, na który mają być wysłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej można zmienić samodzielnie poprzez swój utworzony profil w sklepie internetowym Kampol Logistyka Sp. z o.o.
 2. W przypadku braku powiadomienia Kampol Logistyka Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, informacje uważa się za skutecznie doręczone po wysłaniu ich na obecnie obowiązujący adres e-mail Partnera.
 3. Partner jest uprawniony do rezygnacji z otrzymania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Zawiadomienia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” . Klient może to zrobić samodzielnie, poprzez swój profil lub kontaktując się bezpośrednio z firmą Kampol Logistyka Sp. z o.o. na mail sklep@kampol-logistyka.pl.
 4. Ponowna aktywacja Usługi e-faktura wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” .
Postanowienia końcowe
 1. Kampol Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklep.gusto.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.