Nasz dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godzinach 800 do 1600

Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, bądź potrzebujesz konsultacji w doborze produktu, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie kontaktu i pozostawienia w nim wiadomości. W następnym dniu roboczym udzielimy odpowiedzi zwrotnej.

Pamiętaj!

Zakupy na naszej platformie możesz realizować o dowolnej porze, przez 7 dni w tygodniu.

Kampol Logo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Kampol


Kontakt z nami:
sklep@kampol-logistyka.pl
+48 517-955-109


§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Kampol - www.sklep.kampol-logistyka.pl zarówno przez konsumentów (z wyjątkiem § 9) jak i przedsiębiorców (zwanych dalej „klientem”),
2. Sklep internetowy Kampol prowadzony jest przez Kampol Logistyka Sp. z o.o., Źródła, ul. Maszynowa 9, 55-330 Miękinia, NIP: 9131613713, Regon: 021690126, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397649, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 PLN, adres e-mail: sklep@kampol-logistyka.pl, tel. Kontaktowy: +48 517-955-109, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednak jest konieczna do utworzenia konta i / lub złożenia zamówienia.
4. Treść Regulaminu sklepu internetowego jest dostępna pod adresem: Wszelkie informacje zaprezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Sprzedawca


§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Niniejszy paragraf określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczna przez Sprzedawcę, zwanych także usługami elektronicznymi.
2. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.tj)
3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz klientów:
- Konto;
- umożliwienie klientom składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży;
- Koszyk
- umożliwienie zapoznawania się z treściami zamieszczonymi na stronie Sklepu internetowego Kampol;
- newsletter.

4. Poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną Sprzedawca oraz klient zawierają umowę o świadczenie usług elektronicznych na czas nieokreślony.
5. Rejestracja w sklepie internetowym Kampoll jest bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne konto.
6. Klient, w celu rejestracji konta, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
7. Do rejestracji i utworzenia konta niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, aktywnego adresu e-mail oraz hasła, a także NIP jeśli rejestracji dokonuje przedsiębiorca.
8. Po dokonaniu rejestracji na podany przez klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta informacji o utworzeniu konta.
9. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14 poniżej.
10. Założenie konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Kampol.
11. Sprzedawca może ingerować w strukturę techniczną konta, w celu zdiagnozowania ew. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Kampol.
12. W celu zapisania się na Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez klienta z usługi Newsletter. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w Newsletterze przesyłanym do klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kampol-logistyka.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Kampol Logistyka Sp. z o.o., Źródła, ul. Maszynowa 9, 55-330 Miękinia.
13. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy rejestracji konta lub zapisaniu się do Newslettera wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych klienta;
b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach konta;
c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego Kampol;
d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla Sprzedawcy;
f) terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
g) terminowego odbioru towarów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
h) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Kampol jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
i) niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Kampol niezamówionej informacji handlowej;
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla klienta, w tym danych innych klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego Kampol, aplikacji i realizowania płatności;
- modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę.
14. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 h wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego Kampol w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu Internetowego Kampol.
15. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych (w szczególności zrezygnować z konta lub Newslettera). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług składane przez klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści na adres e-mail sklep@kampol-logistyka.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Kampol Logistyka Sp. z o.o., Źródła, ul. Maszynowa 9, 55-330 Miękinia.
16. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych tylko z następujących, ważnych przyczyn:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług elektronicznych jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego Kampol,
b) działalność klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) klient narusza inne postanowienia Regulaminu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
17. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług elektronicznych składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w koncie klienta adres e-mail. Jeżeli wypowiedzenia dokonał Sprzedawca ponowna rejestracja konta przez klienta jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
18. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.
19. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o świadczenie usług elektronicznych pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
20. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.


§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży
1. Informacje zawarte w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do składania propozycji zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronach internetowych sklepu. Oznaczenie towarów jak również ich ceny na stronach sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia (oferty kupna) przy użyciu formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego a następnie zaakceptowania przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca dokonuje akceptacji oferty klienta poprzez wysłanie wiadomości, zawierającej informację o przyjęciu oferty, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości.
4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Kampol stanowi ofertę zakupu towaru, które jest wiążąca … dni roboczych i składa się z następujących czynności:
a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronie sklepu internetowego Kampol
b) dodania ich do koszyka,
c) kliknięcie przycisku „ Przejdź do kasy”,
d) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
e) podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe, w tym wskazanie adresu dostawy umożliwiającego skuteczne doręczenie przesyłki zawierającej zamówiony towar,
f) zapoznania się i akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności,
e) kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest jednoznaczne z momentem złożenia oferty.

5. W zależności od wybranej metody płatności może nastąpić przekierowanie na stronę internetową operatora płatności internetowych – wówczas klient dokonuje płatności w jeden ze sposobów wskazanych na tej stronie.
6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail na podany przez klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji. Wiadomość zawiera również potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży, co nie stanowi potwierdzenia jej zawarcia i przyjęcia oferty klienta.
7. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wysyła wiadomość e-mail na podany przez klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a) zaakceptowania zamówienia (oferty),
b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) z powodu braku płatności za towar jeśli klient wybrał opcję „płatności przelewem” lub „PayU”– w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży,
c) propozycji zmian w zamówieniu (kontroferta).
8. W razie przedstawienia danych niekompletnych, błędnych, wymagających doprecyzowania lub wzbudzających wątpliwości, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pod warunkiem potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie wraz z opisem zamówionego towaru zgodnego z opisem zamieszczonym w sklepie internetowym Kampol (zastrzeżenie to ma na celu przeciwdziałanie błędom w zamówieniach oraz szkodom wywołanym przez złośliwe oprogramowanie lub osoby trzecie).
9. W przypadku określonym w ustępie 8 powyżej, umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości, o której mowa w ust. 3, po dokonaniu potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie.
10. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, w całości lub części, w tym z uwagi na niedostępność zakupionego towaru, sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o fakcie tym zawiadomi klienta, który może od umowy odstąpić, ograniczyć zamówienie lub wyrazić zgodę na dłuższy czas oczekiwania. W razie odstąpienia od umowy, dotychczas wpłacona przez klienta suma pieniężna ulega zwrotowi.
11. W przypadku braku decyzji klienta lub braku wyrażenia zgody na dłuższy czas oczekiwania, Sprzedawca zwraca klientowi otrzymaną od niego zapłatę tytułem ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
12. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której brak możliwości zrealizowania zamówienia, w całości lub w części, wystąpił na skutek działania siły wyższej, osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
13. Kontroferta, o której mowa w ust. 7 lit. c powyżej jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez klienta w terminie jej obowiązywania (2 Dni Roboczych) powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.


§ 4. Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, sprzedawca przystępuje do czynności związanych z jego realizacją, tj. przygotowania towaru do wysyłki oraz dokumentów księgowych:

o w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
o w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu środków na rachunek bankowy,
o w przypadku zamówień płatnych z wykorzystaniem systemu płatności online - po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego z wykorzystaniem tego systemu,
2. Sprzedawca zobowiązany jest przygotować towar do odbioru/wysyłki, w zależności od wybranej przez klienta opcji wydania towaru, w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez klienta zapłaty umówionej ceny lub zawiadomienia o wyborze opcji zapłaty przy odbiorze.
3. Zamówiony towar doręczany jest z wykorzystaniem usług firm kurierskich lub innych podmiotów świadczących usługi kurierskie (przewoźnicy) lub pocztowe, na adres klienta wskazany w zamówieniu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie wynikłe na skutek podania przez klienta nieprawidłowych danych adresowych.
5. Proces realizacji zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania opłaty na koncie bankowym firmy KAMPOL-LOGISTYKA, wyjątkiem jest sposób płatności - Faktura VAT z odroczonym terminem płatności.
6. Koszt wysyłki określa dostawę towaru pod wskazany adres. Koszt wysyłki nie obejmuje Usługi Wniesienia. Usługa wniesienia zamówienia jest dodatkowo płatna. W przypadku zainteresowania usługą transportu wraz z usługą wniesienia prosimy przed dokonaniem zakupu o kontakt z Obsługą Klienta w Sklepie Kampol Logistyka.
7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. W przypadku gdy klient jest zainteresowany wysyłką Produktu poza granice Polski, możliwość realizacji takiej usługi jest ustalana każdorazowo indywidualnie, po uprzednim kontakcie klienta ze Sprzedawcą, np. pod adresem e-mail: sklep@kampol-logistyka.pl, tel. Kontaktowy: +48 517-955-109.


§5. Płatność za zamówienie
1. Zapłaty za zamówienie można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
b. przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę numer konta,
c. płatnością online za pośrednictwem systemu płatności online - płatność ta realizowana jest w ten sposób, że Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §5. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem.
3. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
4. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za zamówienie w okresie 7 dni roboczych od dnia w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku nie opłacenia zamówienia w określonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
5. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności online, klient zapoznaje się z zasadami płatności operatorów tych usług i akceptuje te zasady.


§ 6. Rękojmia, Gwarancja i Zwroty Towaru
1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie do wykonania Umowy Sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych..
2. Konsument może zgłosić reklamację związaną z usługą elektroniczną na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@kampol-logistyka.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w miarę możliwości należy podać przyczyny zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniu usługi elektronicznej, roszczenia zgłaszanego przez Konsumenta oraz danych kontaktowych Konsumenta. Taka forma zgłoszenia znacznie przyśpieszy i ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji nie jest jednak wymogiem rozpatrzenia reklamacji.
3. Ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do reklamacji związanej z umową o świadczenie usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
5. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie towarów bez wad.
6. Konsument może zgłosić reklamację Produktu na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@kampol-logistyka.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w miarę możliwości należy podać przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Konsumenta, numeru zamówienia oraz danych kontaktowych Konsumenta. Taka forma zgłoszenia znacznie przyśpieszy i ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji nie jest jednak wymogiem rozpatrzenia reklamacji.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
8. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach kodeksu cywilnego;
c) zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
9. O ile nie ustalono inaczej konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar na adres sklepu wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu na własny koszt zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego wybierając najtańszy możliwy sposób dostawy. Klient otrzyma zwrot kosztu na zasadach opisanych niżej jeżeli reklamacja okaże się zasadna.
10. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji konsumeta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Jeżeli konsument zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem konsumentowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
13. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca konsumentowi poniesione koszty wysyłki towaru. W przypadku gdy konsument wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do klienta.
14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
15. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi Sprzedawca wysyła Produkt z na adres Konsumenta.
16. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
17. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
18. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020, poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
19. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


§ 7. Sprzedaż Konsumencka
1. Konsument jest to Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Klient będący konsumentem, jeżeli zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy określony w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@kampol-logistyka.pl w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.
3. Termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, liczy się od dnia doręczenia zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu lub na adres e-mail: sklep@kampol-logistyka.pl.
4. . Do zwróconego towaru należy załączyć oryginalne opakowanie. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy na adres określony w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenie, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenie jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym Kampol). Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do towarów poddanych personalizacji,
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§ 8. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych klienta jest Sprzedawca.
2. Podanie Danych Osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych.
4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności i Cookies dostępnej w Sklepie.
5. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w prowadzonej przez Sprzedającego bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów wykonania umowy sprzedaży.
6. Klient posiada uprawnienie do wglądu oraz żądania sprostowania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych umieszczonych w bazie prowadzonej przez Sprzedawcy.
7. Klient uprawniony jest do żądania usunięcia z bazy Sprzedawcy części lub wszystkich danych osobowych jego dotyczących, jednakże może się to wiązać z uniemożliwieniem korzystania przez niego z serwisu, w szczególności brakiem możliwości składania ofert kupna.
8. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w celach niezbędnych do korzystania przez nich z serwisu, a także prawidłowej realizacji umów sprzedaży prezentowanych towarów, a za wyraźną zgodą klienta również w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych.
9. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony Danych Osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies dostępnej w Sklepie Internetowym Kampol.


§ 9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
1. § 9 Regulaminu oraz zawarte w nim postanowienia odnoszą się wyłącznie do przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, a odstąpienie nie może być podstawą żadnych roszczeń Przedsiębiorcy w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć lub rozszerzyć dostępne dla przedsiębiorców sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty ceny w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależnie od wybranego przez przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług elektronicznych zawartą z przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
7. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 100 000 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.
8. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
9. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 21 dni, licząc od dnia otrzymania kompletnych dokumentów. Powyższe nie dotyczy przypadku, kiedy do zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji i/lub opinii Kupującego i/lub opinii/ekspertyzy od podmiotów niezależnych od stron. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi o tym fakcie przedsiębiorcę, określając przybliżony termin załatwienia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym lub innym wyznaczonym terminie nie stanowi uznania reklamacji.
10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
11. Sprzedawca, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu, odnoszących się do przedsiębiorców.


§ 10. Postanowienia Końcowe
1. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych. § 11. Konfigurator palet
1. Palety zrobione w konfiguratorze przed przyjęciem zamówienia trafiają do akceptacji przez Sprzedawcę.
2. Cenę i koszt wysyłki palety zrobionej w konfiguratorze jest ustalana indywidualnie przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca może odmówić realizacji przesłanego projektu palety.
4. Konfigurator jest własnością Kampol Logistyka Sp. z o.o. i jest przeznaczony tylko do użytku na stronie www.sklep.kampol-logistyka.pl w celu przesłania palety do wyceny w sklepie.
5. Zabronione jest korzystanie w celach prywatnych i wykorzystywanie projektów poza sklepem internetowym.